waani namni tokko hojjatte manati nuuti fiduu mitti. Jaalala Afaan Oromoon - Afan Oromo Love SMS. jaalala Ergaa wangeelaa iratti kan hundaa’ee tokummaa, jallalaa fi walsimaa, kan baballisa wangeelaa jajjabessuu, akkasumas amantootaa gidduuttii jireenyaa hafuuraa fi kan waloo gabbisuu jajjabessuun, imaammata Waldaa kana kessa isa tokoodha. Midhaan isaanis, haalan tolee yeroon gahee walitti qabaatani, erga xumuraani booda iddoo kawaatan irratti marii gaggeessan. 32Isaan seera Waaqayyoo kan, 'warra waan akkanaa hojjatan du'uutu isaanii mala' jedhu sana yoo beekanillee ofii isaaniitiif waan akkanaa hojjachuu qofa otoo hin ta'in warra waan kana hojjatanillee ni jajjabeessu. Akkas gochuudhaanis, miidhaginaafi bareedina dur gaa’elakee keessa ture keessaa muraasasaa gara manakeetti deebisuu dandeessa. Nuyi maal kadhachuun akka nuuf barbaachisu akka ta'utti hin beeknu. Jaarraa Abbaa Gadaa, kan sireerratti du'uuf takkaa hin saganteeffatin, akka inni fedhu hanqatee, tan Rabbii. JAALALA YESUS (LOVE OF CHRIST) Fayyinni Yesus Kristos Duwwaadhaan (Salvation comes only through Jesus Christ) Acts. Jaalala Yihowaaf qabdaniin kakaatanii gorsa qo'annaan argattan yommuu hojiirra oolchuuf carraaqqii gootan, "kutaawwan manichaa" faayaadhaan guuttachaa jirtu jechuudha. Kophaa ta’ee ciisus lama ta’een of arge. Ofittan amana. Yoo Macaafni Qulqulluun isa mormuudhaaf hin dubbanne ta’e inni hafuuratti siif kan bu’aa qabuudha, egaa Macaafni Qulqulluun akka murteessituu fi akka garaa kee akka hordoftu “hayyama. Kitaabni Abjuu jedhamtu kun seena nama tok. Kanaanis jaalala guddaa nuuf qabu mul'isee jira. OBN Ebla 19, 2011 - Pireezidaantii Itti Aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa hordoftoota Amantaa Kiristaanaa maraan baga ayyaana Du'aa ka'uu (Faasikaa)tiin nagayaan isiniin gahe jechuun ergaa dabarsan. Barreeffamaan, iimeeliidhaan ykn ergaa gabaabaadhaan hiriyaa gaaʼelaa keetiif barreessi. Dabree dabree mallattoo hidhii xuuxuu kana kan mul’iftu yoo tahe, fedhii/miira olitti ibsame kana ergaa dabarsuu qaba. “Jaalala fagoo hin amanin, ‘the nearest is the dearest”, amma wayita kanatti maal akka hojjachaa jirtu beektaa fayyaalessa koo?” “Isheen waan feete hojjachuu dandeessi; sun mirga ishiiti. Join Facebook to connect with Makaveli Ahmed and others you may know. Ergaa Jaalala. Ofi jette naaf yaa amanamtu, ofii jedheen ishiidha amanamaafi. ergaa dabalataa gara fuulduraatti nuti dabarsinu dubbisuu yoo feetan "page" keenya "like" godhaa. Ergasii gaafa dimimmisu warra alagaafi lammii isaatti akkas jedhee ergaa walfakkaatu erge. Akka Jen/Taaddee, Akka J/Elemoo Qilxxuu,Maaloo Duuti dhalataa dhiiroo maaf garaa hirtuu? jaalala waliif haa qabannu. Finfinnee fi Abbaa Biyyummaa Oromoo. Welcome! Log into your account. your username. Anaan keessi koo na madaa'eera. Isaanis:-1) Jaalala Hinaaffaa (Diversificative Love)Jaalalli kun kallattiidhumaan hinaaffaa irraa kan maddu ta'ee, namoota wal jaallatan 2 jaalala fakkeessanii gargar baasuuf kan fayyaduudha. Join Facebook to connect with Qabsoo Tadese and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the. Dubartii jaalala keessatti fedhii isii kan jaalattutti ibsattu/himattu baayyee jaalatan. Akkuma waaqayyo nu jaallate nus waaqayyoon ni jaallannaa ree? Dubbiin waaqayyo garu: 'Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo immoo ni rawwata, abbaan koos immoo isa ni jaallata; nuyis (Ilma, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa bira ni dhufna, iddoo jireenyaas isa bira ni godhana' (Yoh. It narrates a cultural history shared by an entire nation. Yaadni barsiisa Istaaggii irratti hundaa’e hojii ergamootaa keessatti barreeffame. Warra ergaa TPLF kana baatee Uummata Oromoo bira deemu kun xiyaaraa nama malee balaliitu (drone) irraa adda baafnee ilaaluun nama rakkisa. Walaloo Afaan Oromoo Wednesday, February 20, 2013 "Anaa Jejeeqxanii" Kan garaako kesaa ifaann yoon dubadhee Arrarakee annaf ergaa atti bayiste. Haacaaluun dargeessa Oromoo aartii Oromoo bakka tureerra fuudhe gama sadarkaa. Osoo namni itti hin himiin seenaan ishee kaleessaa fuula ishee irraa dubbifama, dhiirris yeroo jaalala dhiibu. kuusaa gadoo,jaalala dhugaa fakeenya ni ta'u. See more ideas about Music, Culture and Oromo people. Facebook da a la gente el poder de. Boodarras tumaalessa akkaan coome tokko qalanii gogaa irraa fuudhuun gaabiidhaan maranii diinqa kaa'an. Sammuu namoota birootti immoo jaalala jechuun walqunnamtii saala qofaan kan wal qabateedha. Ergasii gaafa dimimmisu warra alagaafi lammii isaatti akkas jedhee ergaa walfakkaatu erge. Gaa'ela Qulqulluu Maddi jaalala Waaqayyo. Aartii Oromoo fi Kanneen biroo Thomas Merton. Ergaa Jaalala. Jaalalleewwan lamaan kanneen saalaan faallaa walii ta'antu (dhiiraa fi dhalatu) waggoota hedduuf wal-jaalatanii jaalala dhugaa mi'ooftuu wajjiin dhandhamachaa turan! bilisummaa March 20, 2015. ERGAA YOHAANNIS ISA DURAA Boqonnaa 1 1 Biyyi lafaa otuu hin uumamin isa ture, Kiristoosiin ija keenyaan argineerra, harka keenyaanis qaqabanneerra. ABJUU Asoosama Afaan Oromoo. Jaalala guddinarra kan ka’ee midhaan walin facaffaatani. Kophaa ta'ee ciisus lama ta'een of arge. Kanaafuu, ar’as yeroo keessa jirru kana keessatti, qixa jirruu hundumaan ergaa kanatti iddoo akka itti kenninu jaalala Gooftaattiin hunduma keenyan gaafadha. Hordoftoota kiyya Dirama ergaa qabuuf waa'ee technology argachuuf YouTube channel Obsa Techno subscribe godhaa subscribe godhuuf link kana 👇 xuqaa subscribe. "Islaamummaa keenyaa fi kirstaanummaa keenyaa ol Oromummaa keenyadha eenyummaan keenya. Kuniis heerri mootummaa Ripablika Dimokiraatawaa Fedaraalaa Itoophiyaa sabaaf, sab-lammoonnii fi ummattootni Itiyoophiyaa ol`aantummaa seeraa. Abbaa fi haadha jaallachuu jechuun afaanin isin jaalladha jedhanii ergaa isaanii fudhachu didu osoo hin ta'in isaanii ajajamuu fi tola itti ooludha. Finfinnee, Hagayya 4,2011 (FBC) -Itti aanaan preezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan hordoftoota amantaa Islaamaa maraan baga ayyaana Iid Al Adihaa(Arafaa) 1440ffaan ittiin isin ga'e jedhan. Dhaloonni ergaa isaani sirriitti dhaamuu qaba. Jaalala bira-kuttee Alabaa jaraa uffattaa Bara dheeraaf, Oromoota dhamaaftaa Guyya guyyaa Oromoo Halkan Amaara taataa Amma kunoo qulqullooftee Haga Tigiree biyya dhaalchifte Haga lafee nu cabsite Haga nu bittinneesite Haga woraana facaafte Haga Hawaasa woliin dhoofte Abashootaan Araaramuuf Caliin Calanqoo soba jettee Ah! bar siwoliin rakkannee. Warra ergaa TPLF kana baatee Uummata Oromoo bira deemu kun xiyaaraa nama malee balaliitu (drone) irraa adda baafnee ilaaluun nama rakkisa. There are 5 pending changes awaiting review. Ergaa Jaalala Ketika itu, Presiden Venezuela Hugo Chavez mengatakan, keputusan ini diambil agar rakyatnya dapat lebih menikmati sinar matahari terbit. It has been argued by Ethiopianist historians that the Oromo lack a sense of community and solidarity and possess no collective memory or corporate history. Walaloo Afaan Oromoo Wednesday, February 20, 2013 "Anaa Jejeeqxanii" Kan garaako kesaa ifaann yoon dubadhee Arrarakee annaf ergaa atti bayiste. Oromiyaa Oromiyaa Yaa bareedduu tiyya Rabbii si badhaasee si godhe addayyaa Tuqaa tee –n- dandeenyu ilmaan kee martinuu Haqa nurraa qabdu yoomuu hindagannu. Jaalalli wadaroo nageenya namoota hidhaata hin qabne lama walitti kan hidhudha jedhu beektotni amaanta. jaalala Ergaa wangeelaa iratti kan hundaa’ee tokummaa, jallalaa fi walsimaa, kan baballisa wangeelaa jajjabessuu, akkasumas amantootaa gidduuttii jireenyaa hafuuraa fi kan waloo gabbisuu jajjabessuun, imaammata Waldaa kana kessa isa tokoodha. Walaloo ergaa cimaa. Ergaa Jaalala. en (Mark 14:24) Yes , Jesus' blood would be "poured out in behalf of many for forgiveness of sins. Jaalala kee gochaan argisiisi. Mee drama ergaa guddoo qabdu mata dureen isii ABBAA ABDII jetuu kan guyyaa kaleeysaa guyyaa OYASAN dhihaatte dramaa gabaabduu artisti fii walaleeysa. Mammaksaa (proverbs) are also used as a medium of transmission of socio- cultural information (Customs, beliefs, norms, moral codes. 2 Jireenya bara baraa isa ta'ee fi abbaa bira isa ture, gara biyya lafaa dhufuu isaa, nus ija keenyaan arguu keenya isinii mirkaneessina. "Islaamummaa keenyaa fi kirstaanummaa keenyaa ol Oromummaa keenyadha eenyummaan keenya. -Baaroon Afoola Oromoo waldanda'iinsa ummataa ,jaalala,tokkummaafi nageenyaa calaqqee ta'an keessaa isa tokko ta'uusaa. Jaal Buruuyso biyya ollaatti diploomaasiif ramadamee deemuu yeroo murtaawe hojjechuu isaa erga dubbateen booda, hanga isarraa eeggamee ol Barsiisuu, karaa bahaa fi galaa qopheessuudhaan, hamma ammaatti Jaallawwan isaa kan. Yaada gorsaas tahee yaddoo dhibdee Oromia fi Oromummaa irratti qabdu kabajaan simannee siif keessumsiifna. Qorannoon kuni itti dabalees kan ifa godhe namoonni yeroo heddu, keessattuu, waa’ee jaalala isaanii gara Facebookittiin kan fiigan yeroo dubbiin nagaafi gaarii ta’e qofaa miti. Dhuma irratti FXG/Fincila xumura gabrummaa, Sabni Oromoo guutuu Oromiyaatti taasisee irraatti kabajaa fi jaalala saba ofiitiif qabu agarsiisuuf jecha osoo ani jiru saba kiyya na duratti Lukkeeleen woyyaanee Agaaziin lubbuu isaanii hin baastu jechuun qawwee isaa diinatti garagalchuun agaazii shanii hanga jahaa walirraatti akaayuun akkasumas. Yoo Macaafni Qulqulluun isa mormuudhaaf hin dubbanne ta'e inni hafuuratti siif kan bu'aa qabuudha, egaa Macaafni Qulqulluun akka murteessituu fi akka garaa kee akka hordoftu "hayyama. Gaaftokko ganama qormaata geggeessuu barbaadu haadha warraa isaatti himee mari'ate. Yoo Macaafni Qulqulluun isa mormuudhaaf hin dubbanne ta’e inni hafuuratti siif kan bu’aa qabuudha, egaa Macaafni Qulqulluun akka murteessituu fi akka garaa kee akka hordoftu “hayyama. Kaayroo keessatti kabajaa fi jaalala isaaf malu waakkatamus har'as Fayyisaan artiistota Oromoo gurguddoo dandeettii isaaniitiin akka ji'aa goobananii mul'atan keessaa tokko. Namni ati hin beekne, 'Si jaaladhe' jechuun ergaa si erga. See more ideas about Music, Culture and Oromo people. Kabajamtoota Lammii Oromoofi Leellistoota Aadaafi Afaan keenyaa 'Tuullaa beekumsaa sammuu keenya keessa taa'ee dhokatee taa'u mannaa,. Garuu ammoo hubadhaa, dubartiin tun yoo yeroo hunda hidhii kan xuuxxattuu fi ciniintu tahe amaleeffanna malee ergaa fedhii qabaachuu hin mul’isu. Jaal Buruuyso biyya ollaatti diploomaasiif ramadamee deemuu yeroo murtaawe hojjechuu isaa erga dubbateen booda, hanga isarraa eeggamee ol Barsiisuu, karaa bahaa fi galaa qopheessuudhaan, hamma ammaatti Jaallawwan isaa kan. Laga namni tokko karaa gadii waraabbatee dhugu, nummoo karaa olii waan lagicha faaluu fi summeessu yoo itti goone, jaalala qabna jennee dubbachuu ni dandeenyaa?. Facebook gives people the power to share and makes. "Art enables us to find ourselves and lose ourselves at the same time. Shakkii tokko malee Inni sagalee jaalala Waaqa jaalalaa biraa dhala namaa isa Inni karaa hundaan fayyisuu fi eebbisuu fedhuuf dhufedha. pleasure loving translation in English-Oromo dictionary. 9Waaqayyo akka nu karaa isaatiin jireenna. Facebook gives people the. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa barbaaduu miti. Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne - Xalayaa Jaalalaa Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne. It is an message of love app by Afan Oromo Language for all Ethiopians and Ethiopian Diasporas. Anaan keessi koo na madaa'eera. com,1999:blog-7305520488626495284. Garuu akka inni yaadutti osoo hin taane biyya Sweden deemee barnoota isaa akka itti fufu kan jedhu. Agariin ummata Oromoo biratti jaalala guddaa waan horateef mootummaan garboofta abbaa irree sanaaf Agarii argachuun lilmoo takkittii tuulaa cidii guddaa keessa barbaaduu itti ta’e. Obbo Shimallis ergaa isaanitiin ayy. Hordoftoota kiyya Dirama ergaa qabuuf waa'ee technology argachuuf YouTube channel Obsa Techno subscribe godhaa subscribe godhuuf link kana 👇 xuqaa subscribe. com,1999:blog-7305520488626495284. "Waaqayyotti gammachuu qabaadhu, inni immoo kadhata garaa kee siif ni kenna"(Psalm 37:4). Boodarras tumaalessa akkaan coome tokko qalanii gogaa irraa fuudhuun gaabiidhaan maranii diinqa kaa’an. Biyyi keenya Itoophiyaan biyyoota addunyaa kamiyyuu kan hangaftu, buleettiifi mallattoo uummattoota gurraachaa, bakka argama dhala namaa, biyya uummattoota, amantootaafi aadaalee hedduu, biyya qaroomina bara durii qabdu, biyya kutannoo miira jaalala uummattootaatiin birmadummaashee eeggattee jiraachuun uummattoota cunqurfamoo Afiriikaafi. Akka nama tokkootti ofan danda'a. Waliisaan kun Kaaseta lama guutuu gabaarra kan olchee yoo ta'uu kaaseta isaa jalqabaan "Sanyii Mootii" jedhuu keessatti sirboota aadaa, dudhaa, afaaniifi seenaa Oromoo callaqisiisan hedduu nama dalagee jaalala fi beekamtii olaanaa ummata irraa horateedha. Ishiinis yaadicha ni fudhatte. "Hafuurichis immoo akkuma kanatti dadhabbii keenyatti nu gargaara. Akka Jen/Taaddee, Akka J/Elemoo Qilxxuu,Maaloo Duuti dhalataa dhiiroo maaf garaa hirtuu? jaalala waliif haa qabannu. Itti dabalees haala tapha kanaa keessatti ijoolleen yeroo umrii ijoollummaasaanii keessatti hawaasummaa, dandeettii waa xiinxaluufi jaalala biyyaas ta’e kan waliisaaniis akka dagaagfataniif gargaara. Kanaafuu, hiikkoon kitaaba. Maallaqaanin jaalala keenya jabeessa jedheen akka lafaa kahuu hin dandeenyetti unkuttesseen onnee kee dhiiga qulqulluu qofa hin raabsine, isa jaalala qulqulluus dhiigatti dabalee facaasu sana magalaa volkaanoon dhaane godhe. "Hafuurichis immoo akkuma kanatti dadhabbii keenyatti nu gargaara. Sa'atii 11:- Lubootni karaalee kallatti 4 dhaabatani 400 igzi'oota( yaa Gooftaa nuuf dhiisi) ni gaggeessu, faaruu guyyichaa ilaallatus ni farfatama. Akka nama tokkootti ofan danda'a. Ofi jette naaf yaa amanamtu, ofii jedheen ishiidha amanamaafi. Dabree dabree mallattoo hidhii xuuxuu kana kan mul’iftu yoo tahe, fedhii/miira olitti ibsame kana ergaa dabarsuu qaba. CUbbuu koo isa darbe hundumaa anaaf dhiisi. Namni tokko biyya fi haala Waaqeffachuu fi kadhachuuf, jireenya waamicha isaatiif ta'u (jireenya Kiristaanummaa isa Kiristoosiin fakkaachuu ta'e) jiraachuuf hin mijanne keessatti attamitti jiraachuu danda'aa?. (1 Ergaa Yohannis 3:1) Maatiin ke ati foonitti irraa dhalate kennaa siif kennuu hin dandeenye caala kennaa guddaa siif kenne. Rata Hunde — baay'ee namaati tola garbiraarree nu ergaa seenaa dhugaa isaa darbaatame sexxaanicha Maqaa Goftaa Iyeesusin Adunyaan iyyuu jaalala Abichuu dhaan. Gochaan Waaqeffannaa kaayyoo ol aanaa tokko qabaata jireenya amantii kiristaana keessatti Waaqayyof safuu buufachuu. It has been argued by Ethiopianist historians that the Oromo lack a sense of community and solidarity and possess no collective memory or corporate history. Caalaa bultumee - new music 🎥2018 sirba warraaqsaa Sirbaa jaalala - hala. It narrates a cultural history shared by an entire nation. kana irraa ka'uudhan nama Agarii qabes ta'ee nama Agarii bakka jiru argee mootummatti himeef badhaasni guddaan akka kennamu labsame. Kiristos kan du'eef jaalalaaf! Waldaan Kiristaanaa kan bu'uureffamte jaalala irratti, kan bu'ureefamtes jaalalaani. Sababii Waaqni jaalala ta'eef namni hin jaalanne cufti Waaqa hin beeku. The hottest and most comprehensive Ergaa Jaalala SMS app on Android. Yeroo kanatti yeroo jalqabaaf gara dhaloota isaatti deebi’ee warra isaa barbaaduu kan jedhu yaadni itti dhufe. Hiriyyootasaa itti ergaa, ofiisaatiif adamsee wajjin haasa'a. ergaa dabalataa gara fuulduraatti nuti dabarsinu dubbisuu yoo feetan "page" keenya "like" godhaa. jaalala guddaa horate. MUDE INFO chanaalii Afaan oromootiin Odeeffannoowwaan waaytawaa fi Haarawa isiinif dhiyeessudha kanafuu join godha 👉 @mudeinfo Nuu qunnamuuf 👉 @Mudsr. Gochaan Waaqeffannaa kaayyoo ol aanaa tokko qabaata jireenya amantii kiristaana keessatti Waaqayyof safuu buufachuu. Ani ergamtuu miti. Kunis hawwii, abdii, jaalala, jibba, roorro fi gidiraa ta'uu danda'a. Jaalala Waaqaa, akkanumaan jaalateeraatii fa'a. Express your feeling in your own language to your Loved one. “Jaalalli danda’aadha, gaarummaas in agarsiisa, jaalalli hin inaafu of hin jeju, waan isatti tolu duwwaas hin barbaadu. jibbuun mulatu mit. Kophaa ta’ee ciisus lama ta’een of arge. and licensed under the registration number KK/AA/1/000940. From Wikibooks, open books for an open world < Afaan OromoAfaan Oromo. Halkan qixxee lafaa waan akka malee nawareerse tokkos tureera. 2 Jireenya bara baraa isa ta'ee fi abbaa bira isa ture, gara biyya lafaa dhufuu isaa, nus ija keenyaan arguu keenya isinii mirkaneessina. Kanaafu, ibsituun qajeelchaa qo'annoo kun kitaabooa. Yeroo ammaa waa'ee jaalala yoo ka'u gariin ni jibbu gariin ni immoo ni jaallatu. Kana caala barreesse hin danda'u. Haata'uu garuu Jaagamaatiin kun haamilee isa hin tuqne. Asoosamni kun wa’ee jaalaala haa dubbatuyyuu malee ergaa guddaan nuti hubannu namni eenyummaa isaa akka beeku yookaan akka hindaganne nu hubachiisa. Walga’iin ergaa Eeebbaa Manguddoo Oromoottin tahe boode, faaruu Alaabaa Oromiyaan akkasumas Jaallan QBO irrati otto falmanuu kufaniif yaadannoo godhun banamee. " "Aartiin akka of barbaannuufi akka of gannu al takka nu taasisa". Garuu, akkan sin barbaanne sitti himuun barbaada. "Ergaa gaggeessaa keenyaa guutumaa guututti fudhannee hojiirra ni oolchina, Duudhaa fi kabaja uumamaaf qabnuun uumama kunuunsinee dhaloota heegaree magariisummaa dhaalchifna" ejjennoo jedhuun Kutaaleen hawaasa adda addaa xiiqiin biqiltuu dhaabaa jiru. Akkuma olitti kaasuf yaalee, koloneefattonni yeroo saba tokko koloneefatan eenyuumma saba kolooneffatani sana baleessu irratti xiyyeefatu. Gaaffii: Waaqayyo jaalala jechuun maal jechuudha? Deebii: Macaafni Qulqulluun akkaataa itti jaalala agarsiisu mee haa ilaallu, isaan booda karaa muraasa waa xiqqoo ni ilaalla kan Jaalalli amala Waaqayyo itti ta'e ilaalla. Kana malees maqaa firoota ykn gosa isaa kan darban ittiin yaadachuuf deebisani ijoollee ofiitti maggaasunis ni jira. Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats. Ergaa Qulqulluu Paatriyaarkii Haasawa sirna baniinsaa walgahii walii galaa Yaa'ii lallabaa Oduu wayitaawaa: Teessoo Paatriyaarkiittii Walgahiin idilaawaa kan yaa'ii lallaba waliigalaa har'a baname. From Wikibooks, open books for an open world < Afaan OromoAfaan Oromo. Anumatu lama ta’e ta’ee, waan nama fakkaatu garuu qaqawweessa narra ture sanatti qaqawweessa biraa naa dabaletu naan taphata ta’ee waliisaa kanan hinbeekne tokkotu ukkaamsaa yaadaan nagangalchaa bule. " (I John) 1 Yohaannis 4:7-8 "Kanaaf yaa michoota jaalatamoo, isin sababii duraan dursitanii waan kana beettaniif akka dogongora namoota seeraaf hin bulleetiin hin fudhatamnee fi akka jabaattanii dhaabachuu hindadhabneef uf-eegadhaa. Piiter duratti walti dhufee ergaa gammachuu dabarse "Hardha hariyummaa kiristaan gama Bahaa waliin dhaloota goofataa ulfeeffanna nagaa fi jaalala isanii hawwa. your username. The latest reviewed version was checked on 13 December 2018. Hordoftoota kiyya Dirama ergaa qabuuf waa'ee technology argachuuf YouTube channel Obsa Techno subscribe godhaa subscribe godhuuf link kana 👇 xuqaa subscribe. Waan itti kenname kana baatanii bakka itti ergaman geessuu malee , maaliifan geessuu qaba kan jedhuuf ? deebii hin qaban. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa barbaaduu miti. Aman Bakka jiruu irraa xalay kana lammii isaaf ergee dha ega waan dandeenyuun akka bira dhaabbanuu jechaa ergaa isaa kana ilmaan Oromoo hundaaf dhaamnee jira Nagaa fi Bilisummaa, Tokkummaa fi jaalala. ABJUU Asoosama Afaan Oromoo. Heerri Mootummaa Fedaraala Dimokiraatawaa Ripablika Itoophiyaa amaloota hiikkoo armaan olitti ibsaman kan qooddatee ta’ee yaadoota bu’uuraa kanneen irratti dabalataan amala addaa ni qaba. Isaan lachuu wal amantaan isaani hiratee bakka tokko akka kawaatan walif galaani. Walaloo ergaa cimaa. Mammaaksota Hubachuu fi Hiikuu Muhaammad Abdoo Leenjisoo’tiin Yuunivarsiitii Haramaayaatti B/saa Afaan Oromoo, Ogumaa fi Qunnamtii Ebla, 2016 Kaayyoo barreeffama tana Mammaaksota yeroo itti fayyadamnu ergaa isaa akkamitti akka hubachuu fi hiikachuu qabnuun wal qabatee qabxiilee tokko tokko yaadachiisuudha. Jesus Christ is not only the head of all principality and power in this world but also in that which is to come (Ephesians 1:21-22). This video is an introduction to how to use the app ''Ergaa Jaalala'' from BIBAH HD. Isaan lachuu wal amantaan isaani hiratee bakka tokko akka kawaatan walif galaani. mee Rabbiin Umirii nuuf yaa Dheeresu jedhaaitti Robbsaa!. Waan hedduu irraallee baradhe. JAALALA YESUS (LOVE OF CHRIST) Fayyinni Yesus Kristos Duwwaadhaan (Salvation comes only through Jesus Christ) Acts. Kophaa ta’ee ciisus lama ta’een of arge. Ergaa araara kana immo nutti hadaraa kenne. Furtuu Furtuu Oromoo Jimma is on Facebook. Jaarraa Abbaa Gadaa, kan sireerratti du'uuf takkaa hin saganteeffatin, akka inni fedhu hanqatee, tan Rabbii. Jaalalli wanta fokkus miti wal qunnamtii saalaa qofaan kan wal qabates miti. “Jaalalli danda’aadha, gaarummaas in agarsiisa, jaalalli hin inaafu of hin jeju, waan isatti tolu duwwaas hin barbaadu. Halkan qixxee lafaa waan akka malee nawareerse tokkos tureera. woli diggun jaramayaa siyaasa oromo maali irraa madee ?jaraamayan yerroo eegametii umata birrati argamuu dhabuun namota yadda digumsaa qabanif hedduu karra bannee kunis namoni kalessaa ergaa dinna qabatani jaramayya umataa oromo digaa turran ammasi hojjin isaan kanuma. Makaveli Ahmed is on Facebook. Facebook da a la gente el poder de. Mootummaan TPLF yaroo itti tolu ergamtuu ishee OPDO Finfinnee keessaa ari'uu yaroo mormiin itti xinnoo jabaatu gara Finfinnee fiduu yaroo caalaa itti hammaatu immoo Uummatni Oromoo Finfinnee irraa dhimma qabu jettee olii fi gadi oofuu dha. Sena Yad está en Facebook. Kanaafuu, hiikkoon kitaaba. Garuu akka inni yaadutti osoo hin taane biyya Sweden deemee barnoota isaa akka itti fufu kan jedhu. Rata Hunde — baay'ee namaati tola garbiraarree nu ergaa seenaa dhugaa isaa darbaatame sexxaanicha Maqaa Goftaa Iyeesusin Adunyaan iyyuu jaalala Abichuu dhaan. fedhii jaalala muuziqaa tan isa keysa jirtu ifatti baasuuf Abdii Mahammed wajjiin hujii muuziqaa qindeyfate shakala xumuree albama tokkofaa isaa gitaara Ahis habbootan dabaalee mana muuziqaa JOLIY kan je'amutti gurgure. om (Hojii Ergamootaa 17:28) Akkasumas, jireenyi keenya, naannoo bareedaan keessa jiraannu, gammachuun jaalalaafi hiriyummaa gaariirraa argannu, dandeettiin dhamdhamuu, waa qaqqabuu, dhaggeeffachuufi fuunfachuu, kennaa Waaqayyoo akka taʼan ibsu. Kunis manni hundeen isaa gadi hin fagaanne, weerartoota guyyaa fi hattuu halkanii jalaa hin ba'u waan ta'eef. Akka nama tokkootti ofan danda'a. Therefore, it is good for all human being to believe in Jesus Christ, to which the power and authority above all in this world and coming ones given. Namni ati hin beekne, ‘Si jaaladhe’ jechuun ergaa si erga. Afoolli Oromoo beekumsa hammaaramee hindhumne of keessaa qaba; waa'een Oromoos barreeffamee dhuma natti hinfakkaatu. yaada qabdanis “comment” gochuu hin dagatinaa. Jaalala kee gochaan argisiisi. Sammuu namoota birootti immoo jaalala jechuun walqunnamtii saala qofaan kan wal qabateedha. Kiristos kan du'eef jaalalaaf! Waldaan Kiristaanaa kan bu'uureffamte jaalala irratti, kan bu'ureefamtes jaalalaani. Sa'atii 11:- Lubootni karaalee kallatti 4 dhaabatani 400 igzi'oota( yaa Gooftaa nuuf dhiisi) ni gaggeessu, faaruu guyyichaa ilaallatus ni farfatama. Sudah ditutup 'jaring hitam', bau tak sedap masih tercium di Kali Item jelang Asian Games Peralatan komunikasi militer disita oleh aparat Turki untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dhuma irratti FXG/Fincila xumura gabrummaa, Sabni Oromoo guutuu Oromiyaatti taasisee irraatti kabajaa fi jaalala saba ofiitiif qabu agarsiisuuf jecha osoo ani jiru saba kiyya na duratti Lukkeeleen woyyaanee Agaaziin lubbuu isaanii hin baastu jechuun qawwee isaa diinatti garagalchuun agaazii shanii hanga jahaa walirraatti akaayuun akkasumas. Jaalalleewwan lamaan kanneen saalaan faallaa walii ta'antu (dhiiraa fi dhalatu) waggoota hedduuf wal-jaalatanii jaalala dhugaa mi'ooftuu wajjiin dhandhamachaa turan! bilisummaa March 20, 2015. Waliisaan kun Kaaseta lama guutuu gabaarra kan olchee yoo ta'uu kaaseta isaa jalqabaan "Sanyii Mootii" jedhuu keessatti sirboota aadaa, dudhaa, afaaniifi seenaa Oromoo callaqisiisan hedduu nama dalagee jaalala fi beekamtii olaanaa ummata irraa horateedha. Anis egaa gara Si'ol dhaquu fi bara baraanis dhiphachuu hin fedhu. dhalooni qubee dhugaa irrati degarsaa fi jaalala dhabootta oromo hundaaf. Akka Jen/Taaddee, Akka J/Elemoo Qilxxuu,Maaloo Duuti dhalataa dhiiroo maaf garaa hirtuu? jaalala waliif haa qabannu. (1 Ergaa Yohannis 4:16) Ani abba kee atis ilma koo waan taateef jaalala koo hundumaarra caala siif baayise. Sammuu namoota gariitti jaalala jechuun wanta jibbamaa fi fokkuu waliin wal qabateedha. Waan hedduu irraallee baradhe. Jaal Buruuysoon nama waahiloota isaa biratti kabajaa fi jaalala guddaa qabaachuu bira dabree barsiisaa tahuu isaa dubbata. Jaalala kee gochaan argisiisi. afuuraan ergaa inni warra hardhaaf dabarsuu barbaadedha. ~ Ragaa Irratti Ragaa: Macaafni Qulqulluun Dubbii Waaqayyooti ~ Seensa Dubbiin Waaqayyoo aboo yoo nurratti dhabe, yaadotaa fi kaayyoowwan keenya hundaaf, akka namoota galaana irra bidiruu oofanii kan kaayyoo fi kallattii hin qabnee taana. 4:12 Waaqayyo Sagalee Isaa Fakkata Obboloota… Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Yeroo ammaa waa'ee jaalala yoo ka'u gariin ni jibbu gariin ni immoo ni jaallatu. Waan itti kenname kana baatanii bakka itti ergaman geessuu malee , maaliifan geessuu qaba kan jedhuuf ? deebii hin qaban. Ebsa + Kebene Jaalala Dhugaa Qabnu Mul’isa jalqabaa hanga dhumati, [email protected] hojumaanni kun dhugaa giddu gala kan barreessaa duraa wajjiin wal dhuguu qaba. com Blogger 115 1 25 true tag:blogger. Isaanis:-1) Jaalala Hinaaffaa (Diversificative Love)Jaalalli kun kallattiidhumaan hinaaffaa irraa kan maddu ta'ee, namoota wal jaallatan 2 jaalala fakkeessanii gargar baasuuf kan fayyaduudha. “Art enables us to find ourselves and lose ourselves at the same time. Jaalalli bu'uura maatii tokkooti. Inni halbee haadha manaa Hayila-Malakot jalaa baqatee, dhoksaan gara isaanii dhuufuun kun immoo caalayyuu mararafannoo fi jaalala Oromoota Karrayyuu uumefii qananiin guddate. kan jaalala dhiibde sana, kan oftuulummaan onnee ishee dhiitesse, kan nama tokko qofaatti hin qufne, kan kabajaan uumamtee… kabajaan jaallatamtee… kabaja kan humnaan ofirraa mulqite sana waliin dhiirri kamuu ta'uu hin fedhu. Join Facebook to connect with Makaveli Ahmed and others you may know. jaalala guddaa horate. Welcome! Log into your account. 32Isaan seera Waaqayyoo kan, 'warra waan akkanaa hojjatan du'uutu isaanii mala' jedhu sana yoo beekanillee ofii isaaniitiif waan akkanaa hojjachuu qofa otoo hin ta'in warra waan kana hojjatanillee ni jajjabeessu. " "Aartiin akka of barbaannuufi akka of gannu al takka nu taasisa". Garuu akka inni yaadutti osoo hin taane biyya Sweden deemee barnoota isaa akka itti fufu kan jedhu. Adeemsi tokkummaaf jaalala orumummaa afrikaa kibbaatti eegale; gootota sabboontota fii hawaasa oromoo afrikaa kibbatti argamaniin galma gahee fakkeenya adunyaa ta'uuf marxifannee kaaneera. Bakka jiru hundumaatti waa'ee gabrummaa Oromoo dubbatee hiriyoota isaa qabsoof kakasuu irraa duubaa hin deebine. Akka Jen/Taaddee, Akka J/Elemoo Qilxxuu,Maaloo Duuti dhalataa dhiiroo maaf garaa hirtuu? jaalala waliif haa qabannu. Bu'uruuma kanaan humnii raayyaa waraanaa Mejeer Jeneraal Geetaachoo Guddinaatiin hogganamu Jigjigaa galuu isaatiin sodaan ol'aanaan hoggantoota naannichaa biratti kan qunnamee yeroo tahu, guyyaa har'aas Pirazidaantiin naanniichaa kaabinee isaa walittii qabuudhaan Oromoota buqqa'an akka deebisanii fi abbaan rakkoos hoggantoota mootummaa naannichaa akka tahe murteessanii jiru. Wangeela Yohaannis I, II, III Yohaannis BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO'ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUU HAARAA, Yohaannis Jildii 04 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 1998 Kan Irra Deeb'ee Ilaalme 2008. Rata Hunde — baay'ee namaati tola garbiraarree nu ergaa seenaa dhugaa isaa darbaatame sexxaanicha Maqaa Goftaa Iyeesusin Adunyaan iyyuu jaalala Abichuu dhaan. dhalooni qubee dhugaa irrati degarsaa fi jaalala dhabootta oromo hundaaf. Jaal Buruuysoon nama waahiloota isaa biratti kabajaa fi jaalala guddaa qabaachuu bira dabree barsiisaa tahuu isaa dubbata. Fakkeenyaa akka asoosama kanaatti Baallammii fi Eebbisaan sababa eenyummaa saniif mirgi isaanii akka hin sarbaamneef gara dirree waranaatti kan isaan bobba’an kunis jaalala biyya isaniif qaban. Ayyaanni irreechaa duudhaansaa tokkummaa, jaalala, araarama, walkabajaafi waliin jiraachuu ta'e kun barana sabaafi sablammiilee hedduu hirmaachisuunsaa tokkummaafi waliin jireenya ummataa akkasumas tokkummaa biyya kanaafillee dhaamsa guddaa dabarsa. ~ Ragaa Irratti Ragaa: Macaafni Qulqulluun Dubbii Waaqayyooti ~ Seensa Dubbiin Waaqayyoo aboo yoo nurratti dhabe, yaadotaa fi kaayyoowwan keenya hundaaf, akka namoota galaana irra bidiruu oofanii kan kaayyoo fi kallattii hin qabnee taana. #Walaloon_Jaalala Chaanaaliin walaloo Afaan Oromoo jaalalatamaa, jalqabaafi miseensota hedduu qabu @Walaloon_Jaalala nu faana ta'uu keessaniif hedduu isin galateeffata. United Oromia. Kitaabni Quqlulluu yaadaafi ergaa gumaa’ee akka qabu nan amana. Kaayroo keessatti kabajaa fi jaalala isaaf malu waakkatamus har'as Fayyisaan artiistota Oromoo gurguddoo dandeettii isaaniitiin akka ji'aa goobananii mul'atan keessaa tokko. It narrates a cultural history shared by an entire nation. Kun bakkatti waa'ee Kolleejii, waa'ee jireenyaa fi waa'ee Waaqayyoo caalmaaatti bartani dha. Jaalala guddinarra kan ka'ee midhaan walin facaffaatani. Hafuurichi garuu aaduu isaatiin karaa namni dubbiidhaan mul'isuu hin dandeenyeen nuuf in kadhata. Wallisaan kun ummata isaa Oromiyaa jiru keessatti kabajaa fi jaalala guddaa qabaa chuun kan beekamu. Taphni ijoollee haala jiruufi jireenya saba tokkoo dhalootaa dhalootatti ergaa bifa tapha fakkaatuun akka darbuuf fala dha'amedha. Jaalallee kee galuusa erga hubatte anaan ergaa gabaaba dhan jaalala kaleessa eegalla nan jettee natti boo'a jirta. Gochaan Waaqeffannaa kaayyoo ol aanaa tokko qabaata jireenya amantii kiristaana keessatti Waaqayyof safuu buufachuu. Asoosamni kun wa’ee jaalaala haa dubbatuyyuu malee ergaa guddaan nuti hubannu namni eenyummaa isaa akka beeku yookaan akka hindaganne nu hubachiisa. com qunnamaa. Agariin ummata Oromoo biratti jaalala guddaa waan horateef mootummaan garboofta abbaa irree sanaaf Agarii argachuun lilmoo takkittii tuulaa cidii guddaa keessa barbaaduu itti ta’e. Ebsa + Kebene Jaalala Dhugaa Qabnu Mul’isa jalqabaa hanga dhumati, [email protected] Gorsa gaarii: Jaalala kee kan ibsitu jechaan qofa taʼuu hin qabu. ERGAA YOHAANNIS ISA DURAA Boqonnaa 1 1 Biyyi lafaa otuu hin uumamin isa ture, Kiristoosiin ija keenyaan argineerra, harka keenyaanis qaqabanneerra. " (I John) 1 Yohaannis 4:7-8 "Kanaaf yaa michoota jaalatamoo, isin sababii duraan dursitanii waan kana beettaniif akka dogongora namoota seeraaf hin bulleetiin hin fudhatamnee fi akka jabaattanii dhaabachuu hindadhabneef uf-eegadhaa. Furtuun isaa jaalala Waaqayyo barbaaduudha, kan kee miti. Features App - Share Ergaa Jaalala(Oromo Love SMS) SMS with your loved one once via Telegram,WhatsApp, Imo and etc. Jaalala Waaqayyoo "Akka namni isatti amanu marti jireenya barabaraa qabaatuuf malee akka hin banneef, Waaqayyo hanga ilma isaa tokkicha kennutti akka malee addunyaa jaalateeraatii" (Yohaannis. Damee Boruutin, Gurraandhala 4, 2018. Obboleessi lammii Ameerikaa ajjeefame kanaa ergaa twiitararra kaaheen obolleeessi isaa balaa shoroorkeesitootaa 9/11 bara 2001 Niiwe Yoorkitti raawwate keessaa nama lubbuun ooluu danda'ee ture jedheera. Dargaggoonni waa'ee amala jaalalleesaanii yoo gaafatamaniifi haalawwan jaalala ittiin ibsatu dubbatan, guyyaa haala meeqa akka ergaa waliif ergan akka ragaatti eeru. Aartiin waan sammuu namaan uummamee ergaa fi barnoota, gaddaafi gammachuu dabarfachuuf ilmi namaa barreeffamaan, bocaani fi sagaleen dabarfatuudha. Taphni ijoollee haala jiruufi jireenya saba tokkoo dhalootaa dhalootatti ergaa bifa tapha fakkaatuun akka darbuuf fala dha’amedha. Abiiyyi Ahimad diiguuf Facebookaroonni maalaqnii gurguddaan Waraabeeyyii Guyyaan kaffalameefii sa'aatii 24 hojjachaa jiran jiraachuun waan ittii dhaqqabameef ajandaa namoonni kun gurguruuf gadii bahan irraa biituu dhabuudhaan. Walaloo Qeerroo. Ishiinis yaadicha ni fudhatte. <[]>Kutaa kana irra dhaabadhuutii Waaqayyo jaalala Inni siif qabuuf Isa galteeffadhu! Utuu Inni siin hin jaalatu ta’ee, yeroo ati cubbuu hojjette, yeroo diinonnii kee si irratti ka’an, yeroo namoonni hamaa si irratti yaadan, Yeroo atumti immoo of irrattti hamaa yaadde, badiisa guddaa badda turte. It has been argued by Ethiopianist historians that the Oromo lack a sense of community and solidarity and possess no collective memory or corporate history. Shakkii tokko malee Inni sagalee jaalala Waaqa jaalalaa biraa dhala namaa isa Inni karaa hundaan fayyisuu fi eebbisuu fedhuuf dhufedha. The app is all in all by Afan Oromo (Ethiopian Language). Jaalala Afaan Oromoon - Afan Oromo Love SMS. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Anis egaa gara Si'ol dhaquu fi bara baraanis dhiphachuu hin fedhu. You can track the performance of Jaalala Oromoo Love Messages of every day across. The latest reviewed version was checked on 13 December 2018. Artiistii qaalii (celebrity) 'naa mallatteessi' jedhamee gaafatamu dha. Vaayrasichi kun uumamaan kan nama miidhu tahu baatullee garuu yeroo ulfaa daa'ima gadaameessaa keessa jiru ajjeessuufi. wangeelaa kan hin irraanfanne kan ibsu, kaayyoon isaa jalqabaa sochii ergaa waa’ee yesuusiidha (waa’ee. jaalala Ergaa wangeelaa iratti kan hundaa’ee tokummaa, jallalaa fi walsimaa, kan baballisa wangeelaa jajjabessuu, akkasumas amantootaa gidduuttii jireenyaa hafuuraa fi kan waloo gabbisuu jajjabessuun, imaammata Waldaa kana kessa isa tokoodha. Maallaqaanin jaalala keenya jabeessa jedheen akka lafaa kahuu hin dandeenyetti unkuttesseen onnee kee dhiiga qulqulluu qofa hin raabsine, isa jaalala qulqulluus dhiigatti dabalee facaasu sana magalaa volkaanoon dhaane godhe. Sammuu namoota gariitti jaalala jechuun wanta jibbamaa fi fokkuu waliin wal qabateedha. Numarsan jaalala ni jaallatti garuu kan inni jedhuufi isheen jettu tokko miti. Bakka jiru hundumaatti waa’ee gabrummaa Oromoo dubbatee hiriyoota isaa qabsoof kakasuu irraa duubaa hin deebine. Heerri Mootummaa Fedaraala Dimokiraatawaa Ripablika Itoophiyaa amaloota hiikkoo armaan olitti ibsaman kan qooddatee ta’ee yaadoota bu’uuraa kanneen irratti dabalataan amala addaa ni qaba. Garaagarummaa Uummattoota baldhiisuun, Jeequmsaa fi Hokkarii babbaldhatee, Angoon siyaasaa harka Jara duriitti akka deebi'uuf akkasumaas hoggansa Dr. Akka hubannaa kiyyaatti Abbaan Aadam ogummaa woraqaa isaatiif qofa odoo hin ta'in, jaalala lafee ta Oromoo uf keessaa akka qabu natti muldhate. Mammaksaa (proverbs) are also used as a medium of transmission of socio- cultural information (Customs, beliefs, norms, moral codes. Share your feelings with your loved one. Warra kana taa’anii oduu isaanii dhaga’uu irraa shimalaan gobanii ari’uu wayya. jibbuun mulatu mit. Garaagarummaa Uummattoota baldhiisuun, Jeequmsaa fi Hokkarii babbaldhatee, Angoon siyaasaa harka Jara duriitti akka deebi'uuf akkasumaas hoggansa Dr. Dargaggoonni waa'ee amala jaalalleesaanii yoo gaafatamaniifi haalawwan jaalala ittiin ibsatu dubbatan, guyyaa haala meeqa akka ergaa waliif ergan akka ragaatti eeru. Facebook ergaa barreeffamaa (text message) irratti tajaajila haaraya jalqabuu… Nuuralhudaa Feb 6, 2019 0 Dhaabbanni Facebook fayyadamtoonni isaa ergaa barreeffamaa (text message) tokko eega erganii booda yoo kan gaabban…. Ibiddi biraa karaa interneetin dhufuu chaati fi bilbila. Anis egaa gara Si'ol dhaquu fi bara baraanis dhiphachuu hin fedhu. #Afran_qalloo yooyyaa ashamaa harka fuune hordoftoota page keenya #unitedoromiaa Oduu Gammachiisaa #share osoo hin goone bira hin dabrin ️💚 ️ Simannaa Artistoota Gameeyyii hundeessitoota baandii Afranqalloo isaanowwan qabsoo keessatti shora guddaa taphatan akkasumas aadaa afaan fi seenaa oromo guddisuu keessatti osoo diinni reebuu saba isaanitiif lubbuu. Haala kami keessaatuu yoo ilaaltu misaayila jabaa caala,aartiin baayyee humna qaba,sabnii aartii hin qamne sabaa hin tahuu," jedha. Dubartii jaalala keessatti fedhii isii kan jaalattutti ibsattu/himattu baayyee jaalatan. This WordPress. Ilmaan Oromo Hundaaf: Ergaa Weellisaa Aman Goobanaa February 15, 2012 · by bakkalcha · in ⇒ Activism & Advocacy , Featured , News Source · 7 Comments Aman Bakka jiruu irraa xalay kana lammii isaaf ergee dha ega waan dandeenyuun akka bira dhaabbanuu jechaa ergaa isaa kana ilmaan Oromoo hundaaf dhaamnee jira. Waaqayyoonis jaallachuu, namootas jaallachuu. Walaloo Afaan Oromoo Wednesday, February 20, 2013 "Anaa Jejeeqxanii" Kan garaako kesaa ifaann yoon dubadhee Arrarakee annaf ergaa atti bayiste. The app is all in all by Afan Oromo (Ethiopian Language). Sababii Waaqni jaalala ta'eef namni hin jaalanne cufti Waaqa hin beeku. Macaafni Qulqulluun jaalalli akkasii garaa keenya keessatti hundee godhannaan balaa ga'uu danda'u ni ibsa. Ebsa + Kebene Jaalala Dhugaa Qabnu Mul'isa jalqabaa hanga dhumati, [email protected] Mee drama ergaa guddoo qabdu mata dureen isii ABBAA ABDII jetuu kan guyyaa kaleeysaa guyyaa OYASAN dhihaatte dramaa gabaabduu artisti fii walaleeysa. Ergaa kanaanis ABO bakka bu’ee Jaamboo Jootee OPDO’f dhaamsa dabarse. It is an message of love app by Afan Oromo Language for all Ethiopians and Ethiopian Diasporas. Kophaa ta'ee ciisus lama ta'een of arge. "Jaalala fagoo hin amanin, 'the nearest is the dearest", amma wayita kanatti maal akka hojjachaa jirtu beektaa fayyaalessa koo?" "Isheen waan feete hojjachuu dandeessi; sun mirga ishiiti. “like” akka gootan jaalala gooftaan isin gaafanna. your password. Dhiironni osoo guyyaan Gubaa hin ga'in mukeen akka Sukaayee, Sokorruu, Qamaxxee, Tamsaasa, maxaaxee, daalachoo, dhangaggoo fi kkf ciranii goggogsuun gaafa gubaan dhiyaate Xomboora hidhu. Jaalalli wadaroo nageenya namoota hidhaata hin qabne lama walitti kan hidhudha jedhu beektotni amaanta. Yaadannoo Goototaa Ebla 10, 2009 Guyyaan yaadannoo goototaa guyyuma Jimaataa galgala ture. ınni ykn ishiin jaalalaan qabamnaan akkamitti akka too'atu yoo hin beekin rakkoo baay'eef saaxilamuu danda'u.